/swfobject.js">
Get Adobe Flash player

.: Warunki najmu


    Aby wypo?yczy? potrzebny Pa?stwu sprz?t, konieczne jest:

- przed?o?enie dwóch dokumentów ze zdj?ciem,

- podpisanie umowy najmu oraz wp?aceniu kaucji zwrotnej (wed?ug tabeli cennika).


W przypadku braku wy?ej wymienionych dokumentów, wynajem jest mo?liwy tylko w przypadku wp?acenia kaucji w wysoko?ci równowarto?ci wypo?yczanego sprz?tu.