/swfobject.js">
Get Adobe Flash player

Rusztowanie warszawskie

D?ugo?? ramki: standard 1,6m oraz krtkie 1m
Ka?de dwie ramki podwy?szaj? podest roboczy o 73 cm

== Tu mo?na si? zorientowa? ile ramek b?dzie potrzebne ==

W wypo?yczalni dost?pne s? rwnie? ko?a do rusztowa?, podesty i por?cze.

Ramki s? lekkie i ?atwe w monta?u. Wszystkie elementy posiadaj? wymagane normami certyfikaty bezpiecze?stwa.